Hotline : 

                                                                     Usluge Pravnim Licima

                                                                     • Kreditni Poslovi sa Pravnim LicimaBOC Srbija pru?a korporativnim klijentima veliki broj usluga uklju?uju?i bilateralne i sindicirane zajmove, kao i zajmove na osnovu kontra-garancija od strane Bank of China.

                                                                     Corporate Service

                                                                     • Corporate Loan FacilityBOC Serbia provides corporate customer with wide range of loan services including bilateral loan, Syndicated Loan and loan facility against counter guarantee issued by the Bank in China.